Thông báo về việc tổ chức thẩm định, nghiệm thu Giáo trình đào tạo/Tài liệu giảng dạy – Đợt 1 năm học 2017-2018