Quy định về tổ chức Biên soạn, lựa chọn, thẩm định Giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức