Thông báo về việc viết “Bài báo khoa học công bố kết quả Đề tài Nghiên cứu Khoa học” và thực hiện “Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ” Năm học 2016-2017

Tải file tại đây.

Thông báo về việc viết “Bài báo khoa học công bố kết quả Đề tài Nghiên cứu Khoa học” và thực hiện “Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ” Năm học 2016-2017