Kết quả thẩm định, nghiệm thu biên soạn Giáo trình đào tạo/ Tài liệu giảng dạy – Đợt 1 năm học 2017-2018