Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của Học sinh sinh viên năm học 2017-2018