Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của giảng viên (Đề tài gia hạn và đề tài sơ tuyển đợt 3) – Năm học 2017-2018