Kết quả xét duyệt Đề cương biên soạn Giáo trình đào tạo, Tài liệu giảng dạy năm học 2017-2018