Thông tư Quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tải file tại đây.

Thông tư Quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)