Chức năng – Nhiệm vụ

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phòng Khoa học Công nghệ (KHCN) tiền thân là Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế được thành lập theo quyết định số 001/QĐ-CĐCNTĐ ngày 15/11/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Sau đó, Phòng KHCN chính thức được thành lập theo quyết định số 406/QĐ-CĐCNTĐ ngày 20/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất dịch vụ khoa học và công nghệ của trường theo quy định của Nhà nước.

 1. Nhiệm vụ:
  • Phòng Khoa học Công nghệ là đơn vị chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về hoạt động khoa học công nghệ. Là đầu mối xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm. Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ gắn kết với hoạt động đào tạo của nhà trường
  • Xây dựng Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của trường theo chế độ quản lý khoa học công nghệ của nhà nước, Bộ Giáo dục & Đào tạo; quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn trường.
  • Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ từng giai đoạn, từng lĩnh vực, dài hạn và hàng năm.
  • Xây dựng quy trình và là đầu mối tổng hợp, quản lý, tổ chức thẩm định, kiểm tra đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu giảng dạy trình Hội đồng xét công nhận. Hướng dẫn thủ tục thanh toán liên quan đến các hoạt động trên.
  • Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động nghiên cứu Khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến của cán bộ, viên chức nhà trường; cung cấp cho Hội đồng các cấp xét thành tích thi đua, chức danh, danh hiệu khoa học cho cán bộ viên chức.
  • Tham gia tư vấn kỹ thuật cho công tác lựa chọn công nghệ và thiết bị, thử nghiệm các thiết bị mới,…Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các hoạt động mới, ngành nghề đào tạo mới trong nhà trường.
  • Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt, thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất của nhà trường.
  • Tìm kiếm, tiếp nhận, tổ chức và quản lý việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến hoặc áp dụng công nghệ mới của cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên toàn trường. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ những công trình khoa học và sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu.
  • Tổ chức biên soạn, biên tập các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ của nhà trường.
  • Phối hợp với các đơn vị trong trường nghiên cứu, đề xuất, triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động quản lý, đào tạo và các hoạt động khác trong nhà trường.
  • Cung cấp thông tin, cập nhật lên website của đơn vị theo qui định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch do Hiệu trưởng phân công .

III. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ QUYẾT ĐỊNH
1 KS. Trần Hồng Văn

Trưởng phòng

KHCN và QHQT

Từ 15/11/2008

đến 20/08/2010

Số 008/QĐ-CĐCNTĐ ngày 15/11/2008
ThS. Trần Hồng Văn

Trưởng phòng

KHCN

Từ 20/08/2010

đến 27/03/2013

Số 145/QĐ-CNTĐ-NS ngày 27/03/2013
2 KS. Bùi Minh Lý

Phó trưởng phòng

KHCN và QHQT

Từ 31/08/2010

đến 20/10/2010

Số 426/QĐ-CĐCNTĐ ngày 31/08/2010
3 ThS. Vũ Phạm Việt Hà

Trưởng phòng

KHCN

Từ 27/03/2013

đến nay

Số 149/QĐ-CNTĐ-NS ngày 27/03/2013
4 KS. Dương Minh Tú

Phó trưởng phòng

KHCN

Từ 27/03/2013

đến nay

Số 155/QĐ-CNTĐ-NS ngày 27/03/2013
Chức năng – Nhiệm vụ