Quy trình nghiên cứu khoa học của sinh viên

0. Quy trinh NCKH cua SV

1. CN-BM1-QT2-QA1 Danh sach dang ky nckh cua sinh vien

2. CN-BM2-QT2-QA1 De cuong thuyet minh de tai nckh cua sinh vien

3. CN-BM3-QT2-QA1 De xuat thanh vien hdxd-hdnt de tai nckh cua sinh vien

4. CN-BM4-QT2-QA1 De xuat lich nghiem thu de tai nckh cua sinh vien

5. CN-BM5-QT2-QA1 Quyet dinh thanh lap hdxd-hdnt de tai nckh cua sinh vien

6. CN-BM6-QT2-QA1 Phieu so tuyen de tai nckh cua sinh vien

7. CN-BM7-QT2-QA1 Bien ban hop hdst de tai nckh cua sinh vien

8. CN-BM8-QT2-QA1 Quyet dinh giao de tai nckh cho sinh vien – phan cong gvhd

9. CN-BM9-QT2-QA1 Hop dong trien khai thuc hien de tai nckh cua sinh vien

10. CN-BM10-QT2-QA1 Bao cao tien do thuc hien de tai nckh cua sinh vien

11. CN-BM11-QT2-QA1 Don de xuat y kien cua tac gia de tai nckh cua sinh vien

12. CN-BM12-QT2-QA1 Huong dan trinh bay Bao cao de tai nckh cua sv 2019-2020

13. CN-BM13-QT2-QA1 Phieu phan bien de tai nckh cua sinh vien

14. CN-BM14-QT2-QA1 Phieu nghiem thu de tai nckh cua sinh vien

15. CN-BM15-QT2-QA1 Bien ban nghiem thu de tai nckh cua sinh vien

16. CN-BM16-QT2-QA1 Bien ban thanh ly hop dong trien khai thuc hien de tai nckh cua sinh vien

17. CN-BM17-QT2-QA1 Bien ban ban giao san pham de tai nckh cua sinh vien

Quy trình nghiên cứu khoa học của sinh viên